ADATVÉDELEM

 ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ,VALAMINT A HONLAP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK (“TÁJÉKOZTATÓ”)

 I. A Tájékoztató célja és hatálya

 A CONTSOFT SSC Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 22. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 960705) mint adatkezelő („Adatkezelő”) tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát, a jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a Személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapjának (http://www.consoft.hu) (a továbbiakban: „Honlap”) működtetése során a birtokába kerülnek. 

 A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos Adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az Adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon Adatkezelésekre, amikor Ön a Constsoft Kft.-vel a Honlapon keresztül vagy egyéb módon kapcsolatba lép, kérdést tesz fel a Honlapon,  vagy valamely weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Adatkezeléseket is. 

 A Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETÉVEL (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénnyel, illetve az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénnyel – összhangban került összeállításra. 

 Jelen Tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani. Erre való tekintettel ajánlott a Honlap rendszeresen történő látogatása és a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése. 

 Utolsó frissítés időpontja: 2020.08.10. 

II. Fogalom meghatározások

 ÉrintettBármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy       közvetve – azonosítható természetes személy; 

Személyes AdatAz érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

Hozzájárulás:Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

TiltakozásAz érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

AdatkezelőAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Adatkezelés:Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

AdattovábbításAz adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra HozatalAz adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

AdattörlésAz adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

AdatmegjelölésAz adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

AdatzárolásAz adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

AdatmegsemmisítésAz adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

AdatfeldolgozásAz adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

AdatfeldolgozóAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; 

AdatállományAz egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

Harmadik SzemélyOlyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

EGT-ÁllamAz Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

Harmadik Ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

Adatvédelmi Incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

III. A kezelt adatok köre 

A Könyvelőiroda által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Könyvelőiroda szolgáltatásinak igénybevétele során a Könyvelőiroda birtokába kerülnek illetve kerülhetnek az Önök tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Önök által a Könyvelőiroda részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok a következők: 

 • név; 
 • születési hely és idő; 
 • anyja születési neve; 
 • esetleges gyermekek száma; 
 • gyermekek születési adatai; 
 • személyi igazolvány szám; 
 • lakcímkártya szám; 
 • személyi azonosító jel; 
 • TAJ szám; 
 • adóazonosító jel; 
 • bankszámlaszám; 
 • lakcím; 
 • munkahelyi email cím; 
 • munkahelyi telefonszám; 
 • munkaviszonyra vonatkozó adatok; 
 • állampolgárság. 

IV. Az adatkezeléssel érintettek köre

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Önöktől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy illetve a Könyvelőiroda részére történő továbbításához. A Könyvelőiroda a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult. 

A személyes adatoknak az Önök általi, a Könyvelőiroda részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül. 

Önök a személyes adatok Könyvelőiroda részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak. 

A Könyvelőiroda kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek a Könyvelőirodának a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni. 

V. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Könyvelőiroda birtokába került személyes adatok vonatkozásában: 

 • a Könyvelőirodától igénybe vett szolgáltatások teljesítése; 
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás; 
 • a könyvelőiroda-könyvelt partner közti kapcsolat fenntartása; 
 • hírlevelekkel történő tájékoztatás főként az adójogi szabályok változásával, a Könyvelőiroda működésével, elérhetőségével összefüggésben. 

VI. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak. 

Az adatkezelés időtartama 

 1. az Önök és a Könyvelőiroda között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve 
 1. a Szerződés alapján a Könyvelőirodát terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje 

közül a hosszabb időtartam. 

VII. Az adatok megismerésére jogosultak 

Önök a Könyvelőirodával kötött Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök által megadott személyes adatokat a Könyvelőiroda munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék. 

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat. 

VIII. Adatok átadása és továbbítása 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük. 

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a Könyvelőiroda abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a Könyvelőiroda megbízásából kezelik az érintett adatokat. 

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék. 

A Könyvelőiroda a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A Könyvelőiroda az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére. 

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha 

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk; 
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy 
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges. 

A Szerződés aláírásával Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a Könyvelőiroda részére átadni jogosultak. 

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Könyvelőiroda haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről. 

IX. Adatbiztonság

Az adatkezelés során a Könyvelőiroda tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel. 

A Könyvelőiroda zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink a Könyvelőirodához hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek. 

A Könyvelőiroda az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Könyvelőiroda olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a Könyvelőiroda által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá. 

X. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

– Tájékoztatáskérés 

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a Könyvelőiroda által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a Könyvelőiroda. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, emailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Könyvelőiroda részére megküldeni. A Könyvelőiroda a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a Könyvelőiroda költségtérítést számíthat fel. 

– Helyesbítés 

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Könyvelőiroda felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a Könyvelőiroda egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Könyvelőiroda helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Könyvelőiroda értesíti az érintettet. 

– Törlés vagy zárolás 

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket. 

– Tiltakozás 

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen, 

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a Könyvelőirodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Könyvelőiroda vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy 
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy 
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben. 

A Könyvelőiroda a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Könyvelőiroda megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

XI. Az adatváltozás bejelentése

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a Könyvelőiroda által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség. 

XII. Jogorvoslathoz való jog 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak. 

XIII. Jogok korlátozása 

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. 

A Könyvelőiroda az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít. 

 

CONTSOFT SSC KFT.

Fókuszban: Az Ön vállalkozása

KERESSEN BENNÜNKET BIZALOMMAL!